تبلیغات
زندگی زیباست عشق افسانست - مروارید

مروارید


I spent a thousand sleepless nights
من هزار شب بدون خواب سپری کردم
In wait of dreams I could not find

در انتظار رویاهایی که نتوانستم پیدا کنم
I walked a thousand empty roads
من هزار جاده ی خالی را پیمودم
In search of signs to bring me home
در جستجوی نشانه های که مرا به خانه برگرداند
With every breath I spoke your name
با هر نفسم نام تو را بردم
And heard it rolling in the waves
و آن را در حال چرخیدن در میان امواج شنیدم
Beneath a veil of ocean blue
زیر نقابی به رنگ آبی اقیانوس
I broke illusion from the truth
خیال را از واقعیت تشخیص دادم
You said, walk to me and I’ll find you
گفتی به سوی من بیا و من تو را خواهم یافت
Call me and I’ll show you
مرا صدا بزن و به تو نشان خواهم داد
Hiding like a pearl for you

چیزی مانند یک مروارید برای تو پنهان کرده ام
To heal and guide you
تو را شفا دهم و راهنمایی کنم
From deep inside you
از اعماق وجود تو
Hiding like a pearl for you
چیزی مانند یک مروارید برای تو پنهان کرده ام
And from the pulse beneath my skin
و از نبض زیر پوستم
You called me to a source within

مرا به سوی سرچشمه ای درونم خواندی
Where every layer revealed one more
جایی که هر لایه ای بار دیگر آشکار کرد
A secret brighter than before
رازی درخشان تر از قبل
And at the heart there lay just one
و در قلبم فقط یک چیز قرار داشت
The root of all that I’d become
ریشه ی همه ی آنچه شده بودم
I watched the surface start to break
به سطح نگاه می کردم در حالی که در حال از شکستن بود
Free of form, free of shape.
رها از قالب ، رها از شکل
You said, walk to me and I’ll run to you
گفتی به سویم راه برو و من به سویت خواهم دوید
Call me and I’ll show you
صدایم کن نشانت خواهم
Hiding like a pearl for you
چیزی مانند یک مروارید برایت پنهان کرده ام
To heal and guide you,
تا تو را شفا دهم و نجات بخشم
From deep inside you
از اعماق درون تو
Hiding like a pearl for you.
چیزی مانند یک مروارید برایت پنهان کرده ام.

موضوع: عاشقانه،
[ سه شنبه 1397/05/16 ] [ ساعت 10 و 42 دقیقه و 33 ثانیه ] [ پرهام محدثی ]